Privacy beleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Persoonlijk. Bemiddelen - Werven - Uitzenden

Persoonlijk is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Persoonlijk is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is.
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.
7. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen) en bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door Persoonlijk verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Persoonlijk. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van dienstverlening en consultancy . Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Persoonlijk te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. U persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Persoonlijk hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste Factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Persoonlijk zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

2. Marketingactiviteiten

Persoonlijk houden, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.


Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden.
Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Persoonlijk.

3. Beveiligingsniveau

Persoonlijk beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Persoonlijk. Bemiddelen - Werven - Uitzenden
Leonie van der Helm: 06-122 518 21
info@persoonlijkinwerving.nl
KVK inschrijvingsnummer: 80298478 BTW nummer:

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contact